กลับหน้าแรก
หน้าแรก สมัครสมาชิก เข้าระบบ กระดานข่าว ต่อต่อ
    
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาแก

 • หน้าแรก
 • วิสัยทัศน์
 • พันธกิจ
 • ประวัติอำเภอ...
 • ผังองค์กร สสอ.
 • ผังองค์กรสถานีอนามัย
 • แผนที่อำเภอ...
 • Map Google Earth
 • KM นาแก
 • รวมคู่มือการปฏิบัติงาน
 •      LINE ID

  ID LINE : sasuknakae
      
 • ระบบรายงาน dm/ht
 • Health Data Mart NKP
 • ส่ง 43 แฟ้มรายวัน
 • สรุปการส่ง 43 แฟ้มรายวัน
 •     
 • กองทุนตำบล
 • ตรวจสอบ 18 แฟ้ม(สธ)
 • ตรวจสอบ 18 แฟ้ม(สปสช)
 • โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • โครงการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี Ovscreen
 • กระทรวง สธ.
 • สปสช.
 • สปสช.เขต 8 อุดรธานี
 • ตรวจสอบสิทธิ์ UC
 • เปลี่ยนสิทธิ์รักษาพยาบาล
 • สวัสดิการข้าราชการ
 • งานโรคติดต่อ สสจ.นพ.
 • รพ.นครพนม
 • สสอ.เมืองนครพนม
 • สสอ.ศรีสงคราม
 • สสอ.วังยาง
 • สสอ.ธาตุพนม
 • สสอ.เรณูนคร
 • สสอ.โพนสวรรค์
 • สสอ.บ้านแพง
 • สสอ.ปลาปาก
 • สสอ.ท่าอุเทน
 • รพ.โพนสวรรค์
 • รพ.นาหว้า
 • รพ.นาทม
 • รพ.ศรีสงคราม
 • รพ.สกลนคร
 • แบบสอบสวนโรคต่างๆ
 • กองงานสุขศึกษา


 • 318 :
  แบบกรอกข้อมูลพื้นฐานหมอพื้นบ้าน59 ให้ดำเนินการภายใน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 59(261 คนอ่าน)   01/02/2559
  317 :
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)(327 คนอ่าน)   31/08/2558
  316 :
  แบบสอบถามความเห็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(315 คนอ่าน)   18/08/2558
  315 :
  ลิงค์คีย์ข้อมูลกลาปี 58(553 คนอ่าน)   15/07/2558
  314 :
  แบบประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ ปฐมภูมิปี59(420 คนอ่าน)   09/07/2558
  313 :
  แบบประเมินข้าราชการ(514 คนอ่าน)   08/05/2558
  312 :
  เกณฑ์ คปสอ/รพ.สต.ติดดาว(480 คนอ่าน)   25/03/2558
  311 :
  คำสั่งncd (435 คนอ่าน)   07/03/2558
  310 :
  ระบบโปรแกรม NHSO CLIENT Version (โปรแกรมตรวจสอบสิทธิ์)(546 คนอ่าน)   05/03/2558
  309 :
  แบบรายงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 57(703 คนอ่าน)   25/07/2557
  308 :
  แบบกรอกข้อมูลวันประชุม อสม.เดือน กค.และสค. 57 (ส่งภายในวันที่ 10 กค. 57)(690 คนอ่าน)   09/07/2557
  307 :
  แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลกลางปี57(756 คนอ่าน)   03/07/2557
  306 :
  คีย์ข้อมูลกลางปี 57(772 คนอ่าน)   03/07/2557
  305 :
  คูู่มือการใช้งาน โปรแกรม NHSOAuthen3(702 คนอ่าน)   13/06/2557
  304 :
  ฟอร์มโครงการ(774 คนอ่าน)   04/06/2557

       

  นายดาบชัย โพธิ์สุวรรณ
  สาธารณสุขอำเภอนาแก
        Locker
 • สสอ.นาแก (3491)
 • รพ.นาแก (584)
 • รพ.สต.พระซอง (1)
 • รพ.สต.บ้านดงอินำ (7)
 • รพ.สต.หนองสังข์ (185)
 • รพ.สต.บ้านนาฉันทะ (2)
 • รพ.สต.นาคู่ (1996)
 • รพ.สต.บ้านดงน้อย (6)
 • รพ.สต.พิมาน (23)
 • รพ.สต.บ้านหนองหอยใหญ่ (61)
 • รพ.สต.พุ่มแก (8)
 • รพ.สต.บ้านโพนตูม (396)
 • รพ.สต.ก้านเหลือง (1)
 • รพ.สต.หนองบ่อ (39)
 • รพ.สต.บ้านดงขวาง (2)
 • รพ.สต.นาเลียง (1)
 • รพ.สต.บ้านแก้ง (5)
 • รพ.สต.คำพี้ (665)
 • รพ.สต.บ้านสร้างติ่ว (2)
 • รพ.สต.หนองหญ้าปล้อง (171)
 • รพ.สต.บ้านหนองกุง (2)

  ฝากเข้าตู้ Locker
  ข้อมูลที่เคยเก็บในตู้
 •      
 • รายงาน
 • Locker
 • ส่งข้อมูลระบาดวิทยา
 • ข้อมูลบริการ สอ.
 • ระบบบริหารงานบุคคล
 • แบบฟอร์ม
 • คำสั่งต่าง ๆ
 • ทะเบียนหนังสือรับ-ส่ง
 • ส่งไฟล์ 506 เขต 8
 • ระบบรายงานแพทย์แผนไทย
 • แบบฟอร์มสอบสวนโรค
 • ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิก
 • ผุ้พิการ Online
 • ระบบรายงาน dm/ht
 • Health Data Mart NKP
 • ระบบ รับส่งเอกสารสำหรับเขตตรวจราชการที่ 8
 • ระบบ รายงาน Long Term Care
 • ออกแบบธีมโดยสมุนไพรดอทคอม